torsdag 9. april 2015

Gråhegre, fugleart i hegrefamilien. Tidligere kalt bare hegre eller heire. Har svært lang hals, lange ben og langt, spisst nebb. Omtrent en meter lang, men veier ikke mer enn ca. 1½ kg. Hvitt hode og hvit hals med en markert svart stripe fra øyet og bakover til den svarte, hengende nakketoppen. Oversiden gråblå, bryst og buk hvite. De brede vingene har en langsom slagtakt, og den flyr med hode og hals trukket tilbake i S-form. Vader ofte på grunt vann på næringsjakt. Utenom småfisk spiser den mus, frosk, insekter og andre smådyr. Ruger i atskilte områder i Europa, Asia og Afrika. Er hos oss for det meste knyttet til kysten. Særlig tallrik fra Vestlandet til Trøndelag, men hekker også videre nordover til deler av Troms og sørover langs kysten til Lillesand/Grimstad. Et lite antall hekker også i kystområder øst for Arendal og her og der i innlandet, bl.a. i Trysil og Nord-Gudbrandsdal. Reir i bartrær og løvtrær, og særlig på Vestlandet også på bakken i fjellskråninger. Ruger oftest i kolonier. Trekk- og streiffugl som til dels overvintrer langs kysten. Ved ringmerking er alder opp til 20 år konstatert.søndag 5. april 2015

Myrhauk, fugleart i haukefamilien. Sammen med sivhauk de eneste artene i slekten Circus (kjerrhauker) som har hekket i Norge. Myrhauken har liksom de øvrige artene i slekten en fjærstruktur som omkranser øyne og nebb og minner om uglenes slør. Vingene er smale, noe vinkelbøyde, og halen er lang. Tarsene er lange og nakne. Hannen er blågrå med svarte vingespisser (liksom hos enghauk og steppehauk), mens hunnen er brunspraglet. Begge kjønn har markert hvit halerot. Størrelsen er mellom hønsehauk og spurvehauk, vekt ca. 300–500 g, vingespenn vel 1 m. Hos oss lever den for det meste av smågnagere, men tar også småfugler. Reiret legges på bakken. Myrhauken hekker svært spredt og fåtallig på myrer fra sørnorske fjelltrakter, spesielt på Dovrefjell, og nord til Finnmark, Nord-Sverige og Finland. Den hekker også spredt i deler av Mellom-Europa, videre østover gjennom det nordlige Eurasia til Beringhavet og dessuten i Nord-Amerika. Reiret legges i en grop på bakken, oftest skjult mellom vierbusker. De 3–7 blåhvite eggene ruges av hunnen i ca. 30 dager. Ungene holder seg i reiret i 6–7 uker. Hannen kan ha flere hunner (polygyni).